ජංගම දුරකථන
+86-574-88156787
අප අමතන්න
+8613819843003
විද්යුත් තැපෑල
sales06@zcet.cn

කර්මාන්තශාලා සංචාරය

IMG_9652ok
IMG_9553ok
IMG_9439ok
IMG_9564ok
IMG_9626ok
IMG_9641ok
IMG_9412ok
IMG_9465ok
IMG_9430ok
IMG_9446 හරි
IMG_9526ok
IMG_9536 හරි